Deuteronomy 17:6

Deuteronomy 17:7

Deuteronomy 17:8