Deuteronomy 3:21

Deuteronomy 3:22

Deuteronomy 3:23